About / CV / Portfolio

Karoline (t.v.) og en beboer ved sine blå cirkler i Værebro Park og Bagsværd / Foto Søren Malmose

(scroll for english please)

“Hej, jeg er, Karoline H Larsen, en dansk kunstner, som arbejder lokalt og globalt især med performances, workshops og skulpturer i det offentlige rum. Borgere deltager aktivt og er med til at undersøge, hvordan vi i fællesskab kan ændre på vores omgivelser. Kropsudfoldelse med et æstetisk materiale er centralt. Det kan eksempelvis ske igennem performance installationen Collective Strings, hvor borgere involveres i at trække spor med snor i mange farver på tværs af pladser og byrum. Der vendes op og ned på vante forestillinger om brugen af offentligt rum.”

“Hello, I am, Karoline H Larsen, a Danish artist who works locally and globally, especially with performances, workshops and sculptures in public spaces. Citizens actively participates and helps to explore together how we can change our surroundings. Body unfolding with an aesthetic material is essential. This could be done through the performance installation Collective Strings, in which citizens are involved in pulling tracks with string in many colors across squares and urban spaces. Conventional notions about the use of public space are turned upside down.” 

Udvidet / Extended

Hej, jeg er Karoline H. Larsen en dansk kunstner, som siden 2005 arbejder lokalt og globalt med det jeg kalder “Creative Actions”, hvor jeg inddrager borgere i individuelle og kollektive kreative handlinger i det offentlige rum.

Med Creative Actions – skaber jeg offentlige rum, hvor folk kan teste sig, gøre erfaringer med selvudfoldelse og social genopdagelse i mødet med mine kunstinstallationer og performances, som er udviklet til at inddrage inviterede borgere og tilfældigt forbi-passerende.

I 2005 startede jeg Creative Actions på min rejse til Cape Town, hvor jeg for første gang testede, Collective Strings under byens årlige Night Vision Festival i kraft af det danske Statens Kunstråds tidligere talentlegat.

Jeg har udviklet Collective Strings  som en måde for folk til fysisk at tegne og forme det offentlige rum i en fri bevægelighed, ved at trække farvede spor med snor imellem bystrukturer.

Creative Actions har været på en dynamisk rejse med Collective Strings og Jungle Strings i New York via Kunstrådets Dany Arts, og også på Roskilde Festivalen i Danmark, Metropolis Lab i København, under et længere ophold for Social Forum i Brasilien, Metropolis Biennale i København, efterfulgt af Conflux Festival i New York, og interventioner i Bangalore byrum, Indien, og senere på Københavns største nutidige Kunsthal Charlottenborg, og som en del af Lieux Publics og In Situ i Marseille.

Andre eksempler på Creative Actions er tværmediale interaktive installationer og kollektive performances: Allehelgensoptoget i Roskilde, Jætte-Træet og Jætternes optog, en bevægende vandring med Kropsskilte i Holbæk Strandpark, og interaktive Talking Heads på Vor Frue Plads.

Gennem Creative Actions – ønsker jeg at give plads til alternative offentlige rum – fælles rum – via den enkeltes nye kropslige sansninger, handlinger og erfaringer.

#

Hi, I’m Karoline H. Larsen a Danish visual artist who since 2005 works locally and globally with what I call “Creative Actions”, where I involve citizens in individual and collective creative actions in public spaces.

With Creative Actions – I create public spaces where people can test themselves, make the experience of self-expression and social rediscovery in the meeting with my art installations and performances, which are produced to involve invited citizens and randomly by-passers.

In 2005 I started Creative Actions on my trip to Cape Town, where I first tested Collective Strings during the city’s annual Night Vision Festival in the light of the Danish National Arts Council’s previous talentfoundation.

I have developed Collective Strings as a participatory creative way for people to be physically drawing and sculpting the public space in a free movement, tracking colored strings in traces across public space and between the city structures.

Creative Actions have been on a dynamic journey with Collective Strings and Jungle Strings in New York via Arts Council Dany Arts, and also at the Roskilde Festival in Denmark, Metropolis Lab in Copenhagen, during a longer stay for Social Forum in Brazil, Metropolis Biennale in Copenhagen, followed by Conflux Festival in New York, and interventions in Bangalore urban spaces, India, and later at Copenhagen’s largest contemporary Kunsthal Charlottenborg, and as part of Lieux Publics and in Situ in Marseille.

Other examples of Creative Actions is cross-media interactive installations and collective performances: AllHallow’s Parade in Roskilde, the Tree-Giant’s Parade, a moving walk with Body Pictograms in Holbaek Beach Park, and interactive Talking Heads on Our Lady Square in Copenhagen.

Through Creative Actions – I want to make room for alternative public spaces – common room – via the individual’s new bodily sensations, actions and experiences.

Karoline H Larsen_CV2018

KarolineHLarsen_portfolio_Collective Strings_2018

Karoline H Larsen portfolio_participatory projects 2018

Reference-CV_KarolineHLarsen