Stardust / Stjernestøv

IMG_3309
pls. scroll for English

Stjernestøv – en stedsans
Lørdag d. 6. september-14. september 2014
Hvidovre Torv forvandles til et magisk sted under Vestegnens Kulturuge. ”Stjernestøv – en stedsans” er en udendørs kunstinstallation med rum til voksne, børn og barnlige sjæle.
Arrangører: Hvidovre Kommune, Hvidovre Produktionsskole.
Koncept: Billedkunstner Karoline H. Larsen

Frigg’s spinderok spinder stjernestøv på Hvidovre Torv

Hvad er det, man kan se på Hvidovre Torv? Er det to store stjerner, et brudeslør og fiskenet, eller er det Frigg’s spinderok, som har spundet skyerne ned på jorden?

Alle er velkomne på Hvidovre Torv, hvor man til og med 14.september kan opleve “Stjernestøv – en stedsans” en udendørs kunstinstallation med plads til både voksne, børn og andre barnlige sjæle.

Over Hvidovre Torv svæver et kæmpemæssigt 5-stjernet-sky-net, som kaster skygger i magiske mønstre på torvet. Det er unge drenge og piger fra Hvidovre Produktionsskole, som har klippet, bundet, kastet, spundet og udstrakt stykker af hvidt net over torvet sammen med faglærer og kunstner Isolda Araújo og kunstner Karoline H Larsen.

Spørger man kilder til Nordisk Mytologi, så fortælles det at gudinden Frigg (Odin’s hustru og ligeværdige) sad ved sin spinderok og spandt skyerne. Har Hvidovre Produktionsskole spundet på nutidens spinderok? Er stjerne-nettets skygger ægte stjernestøv?

Måske går man henover torvet og strejfer det vældige net med hænderne, imens øjnene følger nettets former og ser skyggemønstrene vandre. Fra torvet’s runde springvand går en bue ud til to store stjerneformede sandkasser, som eleverne har bygget. Folketroen sagde at Frigg’s spinderok har tre stjerner, og det er dem man kan se i Orion’s bælte på stjernehimlen. En leg med tanken om at de to sandkasser og springvandet danner de 3 stjerner i Frigg’s spinderok, som samtidig er Orion’s bælte lagt ud på Hvidovre Torv.

Man kan ‘lægge sig i Orion’s bælte’, have ryggen imod sandet i de to store stjerneformede sandkasser, mærke det bløde sand, kigge op imod himlen og nyde det gigantiske stjerne-sky-net. Hvis man bevæger arme og ben, som en stor vifte i sandet, kan man se sin egen ‘stjernestøvs-engel’ bagefter, kroppens aftryk i sandet.

Vi har brug for steder i byens rum, hvor man kan mærke, se og sanse noget anderledes end man er vant til, åbne for fantasien og måske komme hinanden ved, især i en tid hvor der er så meget uro i verden. Ellers bliver sjælen forrået”, siger kunstner Karoline.

Note: Folketroen siger også at Frigg er beskytter og hjælper ved traditionelt kvindearbejde, som vævning, syning, madlavning o.l. og Frigg stod for ægteskabets og familiens energi.

Stardust – a sense of locality

Saturday, September 6th-14th September
Hvidovre Square is transformed into a magical place during Vestegnens Culture Week. “Star Dust – A sense of locality” is an outdoor art installation with room for grown-ups, kids and the young at heart.

image

http://da.m.wikipedia.org/wiki/Frigg

The Godess Frigg/Freja spins the clouds according to Nordic Mythologi

Frigg‘s spinning wheel spinning stardust at Hvidovre Square

What is it that you can see at Hvidovre Square? Are there two big stars, a bridal veil and a fishing net, or is it Frigg‘s spinning wheel, which has spun the clouds to the ground?

Everyone is welcome at Hvidovre Square to experience “Star Dust – a sense of placean outdoor art installation with room for adults, kids and the young at heart.

Over Hvidovre Square hovers a huge 5star-sky-net, casting shadows in magical patterns on the square. The young boys and girls from Hvidovre Production School have cut, bound, thrown, spun and stretched pieces of white net over the square along with teacher and artist Isolda Araújo and artist Karoline H Larsen.

If you ask the sources of Norse Mythology, so it is said that the goddess Frigg (Odin’s wife and equivalent) sat at her spinning wheel, spinning clouds. Have Hvidovre Production School spun on today’s spinning wheel? Are the stars’ shadows genuine stardust?

Maybe you walk across the square and roam the vast network with your hands, while your eyes follow the network forms and do the shadow patterns’ wandering.

From the square‘s fountain goes round a curve out to two large star-shaped sandboxes that the students have built. The folklore said that Frigg‘s spinning wheel has three stars, and they are the ones you can see in Orion‘s belt in the night sky. Playing with the idea of ​​the two sandboxes and the fountain form the 3 stars in Frigg‘s spinning wheel, which is also Orion‘s belt placed on Hvidovre Square.

You can lie in Orion‘s belt‘, having your back against the sand in the two large star-shaped sandboxes, mark the soft sand, looking up at the sky and enjoy the giant starcloud networks. If you move the arms and legs, like a big range in the sand, you can see your own ‘stardustangel’ afterwards, the body’s imprint in the sand.

We need places in the city space where you can feel, see and sense something different than you are used to. Open the imagination and perhaps find a togetherness, especially at a time when there is so much turmoil in the world. Otherwise one’s soul turn too raw “says artist Karoline.

Note: The folklore also says that Frigg is to protect and help the traditional women’s work, as weaving, sewing, cooking, etc. and Frigg stood for marriage and the family energy.

Kunstner Karoline H Larsen viser en Stjernestøvs-engel. Fotograf Rune Drewsen
Kunstner Karoline H Larsen viser en Stjernestøvs-engel. Fotograf Rune Drewsen

 

stjernestoev_hvidovretorv01 IMG_3219 IMG_3303 IMG_3265 IMG_3344 IMG_3343 IMG_3339 IMG_3331 IMG_3221 IMG_3320 IMG_3182